Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

1.1 Voor elke overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, worden de volgende woorden en uitdrukkingen als volgt verklaard:

1.1.1 Roam-ON: Leverancier van Internationale SIM kaarten, opwaardeerkaarten en telecom gerelateerde producten is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, nummer 78092140, adres: Varsseveldseweg 11-A, 7061GA Terborg.

1.1.2 Klant: Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die met de door hen gekozen Provider(s) een overeenkomst tot het leveren van een mobiele telecommunicatiedienst is aangegaan;

1.1.3 e-SIM: Een eSIM is een elektronische SIM-kaart. Zoals de naam al doet vermoeden, vervangt het de fysieke, plastic SIM-kaart die alle huidige smartphones gebruiken.  De e-SIM kan niet worden verwijderd

1.1.4 Bundels: Een Bundel die een Klant kan kopen voor het opwaarderen van de Mifi om gebruik te maken van het Internet.

1.1.5 Product(en): Goederen voor mobiele telecommunicatie diensten aangeboden via de website van Roam-ON;

1.1.6 Dienst: een door de Provider geleverde Mobiele Telecommunicatiedienst met betrekking tot het direct transport van spraak en data van mobiele gebruikers van en naar aansluitpunten op het mobiele netwerk of naar aansluitpunten op andere telefoonnetwerken;

1.1.7 Netwerk: het netwerk voor draadloze telefonie, waarvan de Providers gebruik maken;

1.1.8 Provider: Aanbieder van mobiele telecommunicatie diensten;

1.1.9 Aanvullende of bijzondere voorwaarden: voorwaarden voor een specifieke dienst die gelden in aanvulling op deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 - Toepassing algemene voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op:

- het totale Product aanbod van Roam-ON

- alle producten die zijn besteld via de website

- door te bestellen, accepteert u de algemene voorwaarden.

2.2 Voor een speciale aanbieding kunnen aanvullende of bijzondere voorwaarden gelden. Bij strijdigheid tussen de algemene voorwaarden en de aanvullende of bijzondere voorwaarden prevaleren de aanvullende of bijzondere voorwaarden.

2.3 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van een Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.4 De algemene voorwaarden kunnen door Roam-ON worden gewijzigd, op ieder moment zonder verdere notificatie.

2.5 De Klant kan via de website van Roam-ON de meest recente versie van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden opvragen.

2.6 Met betrekking tot het gebruik van de eSIM en Bundels gelden de door de Providers vastgestelde algemene voorwaarden, de aanvullende en/of bijzondere voorwaarden.

Artikel 3 - Overeenkomst

3.1 De Klant is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Roam-ON behoudt zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden;

3.2 Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Klant het recht de opdracht kosteloos te annuleren;

3.3 Door het gebruik van de eSIM en Bundels gaat de Klant een overeenkomst aan met de gekozen Provider. De overeenkomst met de door de Klant gekozen Provider, komt tot stand op het moment dat de Klant de betaling heeft afgerond. Vanaf dat moment gelden deze Algemene Voorwaarden.

3.4 De Klant is verplicht Roam-ON correcte en actuele persoonlijke gegevens te verschaffen, zoals naam en adresgegevens. De Klant is verplicht om wijzigingen in deze persoonlijke gegvens direct aan Roam-ON door te geven, via de website of email.

Artikel 4 - Levertijd

4.1 Producten die besteld zijn op werkdagen voor 13.00 uur, worden dezelfde dag aan geboden ter verzending bij DHL, Fedex, PostNL, TNT of Deutsche Post. Producten die besteld zijn na 12.00 uur, worden de volgende werkdag bij DHL,  Fedex, PostNL, TNT of Deutsche Post aangeboden voor verzending.

4.2 Roam-ON is niet verantwoordelijk voor de levertijden van DHL,  Fedex, PostNL, TNT of Deutsche Post. Vertraagde levering  geeft de Klant nooit het recht op enige schadevergoeding.

 

Artikel 5 - Betaling

5.1 Betalen is alleen mogelijk door middel van de betaalmethoden die aangeboden worden op de website.

5.2 Levering geschiedt, nadat de betaling is bevestigd.

Artikel 6 - eSIM en Bundels

6.1 Het is ten strengste verboden de eSIM en bundels door te verkopen aan derden. De eSIM is alleen voor persoonlijk en ‘normaal’ gebruik. Door de acceptatie van de Algemene Voorwaarden garandeert de Klant dat de eSIM niet gebruikt wordt voor handelingen in strijd met het bepaalde in deze overeenkomst, de overeenkomst met de Provider of de duidelijke bedoeling. Redelijke verdenking van oneigenlijk gebruik door de Klant, worden beschouwd als een wezenlijke inbreuk op de overeenkomst. Roam-ON is in dit geval gerechtigd het verdere gebruik van de eSIM te blokkeren.

6.2 In geval van diefstal, verlies of beschadiging van de simkaart dient de Klant Roam-ON daarvan direct in kennis te stellen. De Klant blijft aansprakelijk voor de kosten en eventueel andere gebruiksafhankelijke vergoedingen tot aan het moment waarop blokkering plaatsvindt en kan geen aanspraak maken op restitutie van het tegoed.

Artikel 7 - Kwaliteit Mobiele telecommunicatie diensten

7.1 De mobiele telecommunicatiediensten werken middels verspreiding van radiosignalen, waardoor de kwaliteit van de verbindingen niet overal en altijd worden gewaarborgd. Dit houdt verband met onder andere de gebruikte mobiele apparatuur, de radiodekking van het netwerk en de atmosferische omstandigheden.

Artikel 8 - Tarieven

8.1 Alle tarieven voor het gebruik van de diensten zijn vastgesteld door Roam-ON. Roam-ON kan tarieven en voorwaarden wijzigen zonder dit aan de Klant te melden.

8.2 Roam-ON is niet aansprakelijk eventuele afwijkingen door prijswijzigingen.

8.3 Roam-ON streeft naar een correcte en up to date vermelding van de prijzen op de website, maar hanteert voorbehoud van prijswijzing en drukfouten op de website

8.4 Roam-ON is niet aansprakelijk voor valuta verschillen die mogelijk zijn ontstaan bij het omrekenen naar de Euro.

8.5 Mits anders vermeldt of schriftelijk overeengekomen, worden de prijzen op de website van Roam-ON voor Producten en Diensten in Euros, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Artikel 9 - Retourneren

9.1 Nadat de Klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de Klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Roam-ON ontbinden. De Klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.

9.2 Een uitzondering op artikel 9.1 is de ingeladen bundel. Aangezien dit een dienst is waarmee een data tegoed ingeladen is. Het is  niet mogelijk deze te retourneren.

9.3. Retourneren kan naar een door Roam-ON vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, verzegelde en niet beschadigde verpakking. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen. Het openen van de verpakking betekent dat u het product/de producten wenst te behouden.

9.4 Roam-ON behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de Klant is beschadigd.

9.5 Roam-ON zal het aankoopbedrag aan de Klant terug betalen na ontvangst van het retourgezonden Product. De aankoopprijs, exclusief verzendkosten, wordt overgemaakt naar de bankrekening die gebruikt is voor de betaling van de bestelling.

9.7 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Roam-ON schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de Klant te wijten is of anderszins voor risico van de Klant komt, zal Roam-ON de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

10.1 Roam-ON is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade die is ontstaan door het niet of niet goed functioneren van de eSIM, het netwerk of door tekortkoming bij de uitvoering van diensten en/of additionele diensten.

10.2 Roam-ON is niet aansprakelijk voor schade of oneigenlijk gebruik van het Product door de Klant.

10.3 Roam-ON is niet verantwoordelijk voor enige vorderingen die voortvloeien uit Producten die zijn verloren, gestolen, op oneigenlijke wijze worden gebruikt, of gebruikt worden voor onwettige doeleinden.

10.4 In geen geval zal Roam-ON aansprakelijk zijn voor onrechtmatige daad, nalatigheid of anderszins voor:

(a) direct of indirect verlies van winst, of

(b) enige indirecte of gevolgschade of schade,

die voortvloeien uit de relatie voor deze overeenkomst.

10.5 De aansprakelijkheid van Roam-ON is beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende product of van de desbetreffende producten.

Artikel 11 – Klachten behandeling

11.1 Binnen 7 dagen na ontvangst van het Product, is de Klant verplicht het Product te controleren of het geleverde overeenkomstig is met de overeenkomst. Als het aantoonbaar is dat het Product niet overeenkomstig is met de overeenkomst, dient de Klant direct contact op te nemen met Roam-ON. Roam-ON zal eventuele problemen of klachten altijd in overleg met de Klant en op de best mogelijke manier oplossen.

Artikel 12 - Overmacht

12.1 Indien Roam-ON door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de Klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Roam-ON zal de Klant hier schriftelijk van op de hoogte stellen.

12.2 Ingeval van Overmacht heeft de Klant geen recht op enige (schade-)vergoeding.

12.3 Roam-ON zal de Klant zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 13 - Bescherming persoonsgegevens

13.1 Roam-ON respecteert de privacy van de Klant, gegevens zullen worden behandeld in overeenstemming met het Privacy Beleid.

Artikel 14 – Informatie verzameling door Roam-ON

Ten behoeve van onze eigen website mogen mag Roam-ON navolgende data vastleggen en verwerken

- Details van uw bezoek en de middelen van uw toegang , inclusief data verkeer,  locatie gegevens, weblogs en andere achtergelaten data

- Informatie die u verstrekt via onze website bij het invullen van formulieren, zoals uw registratie voor uw aankoop (Houdt er rekening mee dat wij de mogelijkheid hebben uw contact details te raadplegen middels VeCapture by Ve Interactive, ook wanneer u een registratie of bestelling niet volledig afrond. Deze contactgegevens kunnen worden gebruikt om met u in contact te treden

 

Artikel 15 – Intellectueel Eigendom

15.1 Tenzij anders vermeld, berusten alle rechten van de website en de inhoud daarvan bij Roam-ON, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.

15.2 Bezoekers mogen kopieën van te maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of opslaan.

15.3 Gebruik van de website inclusief het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website of de inhoud in een andere internetpagina is niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Roam-ON.

Artikel 16 - Toepasselijk recht

16.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waar deze voorwaarden op van toepassing, evenals deze algemene voorwaarden zelf, is alleen het Nederlandse recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Travel Connectivity BV

Roam-ON